Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi GIZ-a ER.SI  vpisanega v sodni register  pod  št. vl. 1/43041/00 je UO GIZ ESCAPE ROOM ER.SI sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU GIZ ESCAPE ROOM ER.SI

 1. člen

(vsebina)

Ta Pravilnik določa namen in pravila delovanja GIZ ESCAPE ROOM dejavnosti ER.SI (v nadaljevanju Združenje), opredeljuje pojem ESCAPE ROOM dejavnosti, pravice in dolžnosti članov, podrobneje opredeljuje pristop novih članov ter postopek podeljevanja certifikata ”ODLIČNA IGRA”.

2. člen

(namen)

Združenje združuje skupino izvajalcev escape room dejavnosti ( v nadaljevanje ER dejavnost). Namen skupine izvajalcev ER dejavnosti je predvsem:

 • utrjevanje prepoznavnosti in priljubljenosti ER dejavnosti,
 • vzdrževanje in izboljševanje standardov ponudbe ER dejavnosti,
 • skrb za zadovoljstvo obiskovalcev ER dejavnosti,
 • skrb za varnost obiskovalcev ER dejavnosti,
 • skrb za kakovost izvajanja storitev ER dejavnosti,
 • utrjevanje ugleda ponudnikov ER dejavnosti,
 • povezovanje in sodelovanje s sorodnimi, oziroma enakimi organizacijami v tujini.

3. člen

(pojem)

Definicija Escape Rooma:

» Escape rooms are live-action team-based games where players discover clues, solve puzzles, and accomplish tasks in one or more rooms in order to accomplish a specific goal (usually escaping from the room) in a limited amount of time. »Nicholson, S. (2015). Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities. White Paper available at http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf

Združenje »Escape Room« dejavnosti (GIZ ER.SI) združuje člane, ki ponujajo storitve doživetij v tematskih sobah. Obiskovalec kupi vstopnico, s katero vstopi v tematsko sobo, kjer mora rešiti raznolike in pestre izzive (običajno v času 60 minut, v ekipi 2-5 oseb in omejenem notranjem prostoru, ki ga običajno sestavlja več skritih prostorov). Vse sobe pobega so tematske in vključujejo mehanske naprave, s pomočjo katerih obiskovalci najdejo izhod iz sob ozioma končno rešitev naloge.

Escape room je časovno omejena prvoosebnostna igra, običajno namenjena manjšim skupinam (od 2 do 5 oseb),  vendar Združenje ne omejuje kreativnosti članov ali branže kot take pri ustvarjanju različic, ki lahko odstopajo od teh pravil (v kolikor se ohrani kakovosten “game flow” – da so naloge tako raznolike, da lahko vsak pride na svoj račun, ravno prav težke, da so rešljive (in da skupina igralcev ohrani zanos skozi čas trajanja igre. V interesu ohranjanja prepoznavnosti branže ter zaščite registriranih blagovnih znamk lahko organi Združenja priporočajo, kateri produkti (in dejavnosti/storitve) lahko nosijo naziv ”escape room”.

4. člen

(vloga Združenja)

Združenje bo za člane:

 • organiziralo in izvajalo aktivnosti za doseganje namenov iz 2. člena tega pravilnika;
 • poskrbelo za promocijo in predstavitev Združenja (oziroma članov Združenja) pri Slovenski turistični organizaciji;
 • izvajalo skupne promocijske in trženjske aktivnosti za večjo prepoznavnost in pospeševanje prodaje, ki jih bo določala skupščina za vsako leto v naprej;
 • vodilo register članov skupine in evidenco njihovih dejavnosti in storitev;
 • izvajalo nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika;
 • organiziralo kongres izvajalcev ER dejavnosti;
 • obveščalo člane o novostih, trendih, dogodkih v povezani z ER dejavnostjo (na način, določen na sejah Skupščine);
 • organiziralo svetovanje o opravljanju dejavnosti ER (npr.: varnost, vloge gamemastrov, odnosi s strankami, trženje storitev … );
 • omogočalo svetovanje;
 • na spletnem portalu in FB strani objavljalo ažurirane informacije o delovanju skupine in njenih članov z možnostjo promocijske podpore članom;
 • vzdrževalo spletno stran v slovenskem in angleškem jeziku;
 • skrbelo za ohranjanje kakovosti in razvoj novih oblik ponudbe;
 • z drugimi ustreznimi ukrepi skrbelo za temeljni namen organiziranosti skupine;
 • združenje predstavljalo na kongresih, predavanjih …
 • se povezovalo z drugimi Združenji, ki smiselno dopolnjujejo naše poslanstvo

Za izvedbo vseh aktivnosti navedenih v prejšnjem odstavku lahko Združenje pooblasti zunanje izvajalce.

5. člen

(članstvo)

Članstvo v Združenju je prostovoljno.

Pogoj za članstvo, je sprejem naslednjih osnovnih aktov Združenja:

 • Podpis pristopne izjave in potrditev upoštevanja etičnega kodeksa ter varnostnih napotil Združenja
 • Potrditev pravilnika združenja
 • Plačilo pristopnine v enkratnem znesku
 • Plačilo članarine

6. člen

(pristop k združenju)

 1. Kandidat, ki želi postati član Združenja, izpolni prijavnico, ki je dostopna na spletni strani Združenja (https://escape-room-slovenija.si/pristopna-izjava).
 2. S podpisom Pristopne izjave, se kandidat strinja z vsemi osnovnimi akti Združenja.
 3. O članstvu v Združenju odloča Skupščina, ki vstop kandidata potrdi ali ovrže. Če skupščina meni, da dosedanje poslovanje kandidata ni v skladu s smernicami, ki jim sledi Združenje, lahko prošnjo za članstvo zavrne.
 4. Članstvo se potrdi s polnim plačilo prijavnine in članarine. Članarina se plača za obdobje enega leta.

7. člen

(pravice članov)

Člani imajo pravico sodelovati in glasovati na Skupščini.

Člani imajo pravico biti izvoljeni v organe Skupščine.

Član ima pravico, da objavi svoje članstvo ter logotip Združenja na spletnih straneh, družbenih omrežjih, poslovnih prostorih.

7. člen

(obveznosti članov)

Član je pri delovanju ER dejavnosti dolžan upoštevati določila, ki jih določajo osnovni akti Združenja.

Član se mora udeležiti Kongresa izvajalcev ER dejavnosti, ki ga organizira Združenje. Udeležba na kongresu je plačljiva.

Član je dolžan enkrat letno plačati članarino, po veljavnem ceniku. Cenik sprejme Nadzorni svet Združenja.

8. člen

(kodeks in varnostna napotila)

Skupščina Združenja sprejme Kodeks etičnih pravil. Kodeks mora biti objavljen na spletni strani Združenja, prav tako varnostna napotila.

9. člen

(prenehanje članstva)

Vsak član lahko izstopi iz Združenja, tako da poda pisno Izjavo o izstopu.  Članstvo preneha, ko Izjavo o odstopu potrdi Skupščina, najkasneje v 30 dneh po prejemu izjave.

Združenje lahko odpove članstvo brez odpovednega roka (izredna odpoved), če:

 • član zamudi s plačilom letne članarine za več kot 2 meseca;
 • se ugotovi, da član ne izpolnjuje prevzetih obveznosti, v skladu s smernicami Združenja;
 • če se član ne drži obveznosti, ki so določene s tem Pravilnikom ali Kodeksom.

Izredna odpoved začne učinkovati z dnem vročitve pisne izjave o prenehanju članstva v Združenja. Član ne sme več uporabljati znaka in navedbe član Združenja, že plačana članarina se ne vrača.

V Ljubljani, 10.04.2017

Nataša Potočnik, predsednica

UO GIZ ESCAPE ROOM ER.SI